• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    WSTĘP:
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze zobowiązuje się zapewnić dostępność
    swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
    dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
    https://szkolawzaborze.edupage.org
    Data publikacji strony internetowej: 2020-08-30
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-30
    STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
    dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z
    powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    o niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    o część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
    INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
    Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po
    witrynie) a w nim:
     podwyższony kontrast
     możliwość powiększenia liter
     podświetlane linki
     mapa strony
     skala szarości
     jasne tło
    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
    przeglądarki.

    DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
    Deklaracje  sporządzono dnia 15-03-2021 r.
    Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika 
    Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze.
    KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
    Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Matras
    ela7matras.gmail.com
    lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: spzabor1@wp.pl
    telefon: 68 327 40 15
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
    składać żądania zapewnienia dostępności.
    PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
    internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
    udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład
    przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
    audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
    wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
    kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
    alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób
    przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
    niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
    dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o
    tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten
    nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
    dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
    alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny
    odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
    dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
    dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
    internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można
    także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Witosa,
    prowadzą do niego schody z podjazdem dla podjazdów osób niepełnosprawnych.

    Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
    niewidome i słabowidzące.
    2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Przed bramą są miejsca
    parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
    3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są
    pracownicy obsługi.
    4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz.
    Budynek posiada platformę windową na parter budynku.
    5. Budynek na parterze jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
    (toalety, barierki).
    6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    7. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.