• Opiekunowie i skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

   • Opiekunami SU są mgr Emilia Piątyszek i mgr Monika Mojsiejonek

    Skład Samorządu Uczniowskiego:

    Przewodnicząca szkoły: 

    Zastępca Przewodniczącej: 

    Rzecznik ds. Szkolnych Mediów (strony szkoły i szkolnego Facebooka):

    Skład Pocztu Sztandarowego: 

   • Zadania Samorządu Uczniowskiego

   • Według artykułu 85 Ustawy Prawo oświatowe:

    1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
    2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
    3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
    4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
    5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
    1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
    2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
    3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
    4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
    5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
    6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
    6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
    7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 • Dokumenty Samorządu Uczniowskiego